Duyurular
Etkinlik Takvimi
Gezi Programları
Galeri

Anaokulu

Ana Sınıfı
Çocukların zekâsının %75’i okul öncesi dönemde gelişir. Bu hassas dönem, çocuğun eğitiminde yapılacak her çalışmanın, akıl ve bilimin süzgecinden geçerek yapılandırılmasını gerektirir. Bu gerçekten hareketle, sorumluluğunun bilincinde olan Anabilim, çocuğun gelişimini “eğitim bilimi”nin gerçeklerine uygun olarak düzenlendiği programlarla desteklemektedir. Temelinde, aktif öğrenme, yaşayarak öğrenme ve oyunla öğrenme yaklaşımlarını esas alan eğitim çalışmaları, akademik danışmanlar ve alanında uzman kişilerle sürekli takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Eğitim Sistemimiz
Farklılaştırılmış ve Zenginleştirilmiş Anabilim Eğitim Programı
21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması standart okul müfredatları ile mümkün olmayacaktır. Eğitim programları, tüm gelişmelerle eşgüdüm içerisinde ve hatta onların ötesinde değişime açık bir dinamizme sahip olmalıdır. 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre değişen eğitim sistemi, artan teknolojik olanaklar ve eğitimin farklılaşması, bireyselleşmesinin önem kazanması sonucunda Anabilim Eğitim Kurumları da eğitim-öğretim politikalarını 21. yüzyılın eğitim yaklaşımına göre tasarlamaktadır.

Anabilim Eğitim Kurumları, eğitim felsefesi olarak temelde ilerlemeci yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım en genel tanımıyla öğrenciyi aktif bir öğrenci haline getirmeyi amaçlar. Eğitimsel süreçte öğrencilerin deneyimleri çok önemlidir. Öğretmenlerin, bilginin aktarıcısı oldukları aktarmacı felsefenin aksine, ilerlemeci eğitim felsefesiyle öğretmenleri öğrenme rehberleri olarak görmektedir. Anabilim Eğitim Kurumları bu felsefeye dayalı olarak Yapılandırmacı (constructive) Öğrenme Yaklaşımı, Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ Modelini çalışmalarının odak noktasına yerleştirmektedir.

Bu doğrultuda Anabilim Ana sınıfı Programımız;

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiştir.
MEB ilkeleri korunmuştur.
İlkokul programları ile uyumlandırılmıştır.
Gezi, parti vb. sosyal etkinlikleri içerir,
Beş gelişim alanını(bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, özbakım becerileri) kapsamaktadır.
GEMS(Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarından yararlanılmıştır.

Ana sınıfı programımız çocukların;

Meraklarını öğrenme fırsatlarına dönüştürür,
Düşünme becerilerini geliştirir,
Rekabete değil, işbirliğine davet eder,
Dinler ve kendilerini ifade etmelerine izin verir,
Kendi kendilerini yönetmesini- öz-kontrolünü destekler,
Kazandığı bilgiyi değişik zamanlarda, farklı ortamlarda, farklı konularda kullanmasını sağlar,
Çocukların duygularını ciddiye alır,
Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
Sorumluluk almalarını ve yerine getirmelerini önemser,
Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve hayatı tanımalarını sağlar,
Zengin uyaranların olduğu ortamlar yaratır,
Sonuca değil, sürece odaklanır,
Anne ve babalarının sürece katılımını sağlar,
Bütün bunları yaparken onun bir çocuk olduğunu unutmaz ve çocukluğunu gözden kaçırmaz.

Yabancı Dil

İngilizce

Okulumuzda yapılan İngilizce eğitiminde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize bu dili sevdirmek ve onu kullanarak kendilerini ifade edebileceklerini göstermektir. Böylece, hayat boyu sürecek dil öğrenme serüvenine, motivasyonu yüksek ve dilde yeni keşifler yapmaktan keyif alan öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
İngilizce Programının temel amacı, İngilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Ana sınıfında çocuklarımızın:

Türkçeden başka dillerin de olduğunun farkına varması,
Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,
İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi.
Dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımı atması sağlanır.

Okul öncesinde İngilizce öğretimi, 2-3, 3-4 ve 4-5 yaş gruplarında haftalık ders saatleri şeklinde uygulanır. Anadili İngilizce olan yabancı dil öğretmenleri eğitim programının önemli bir parçasıdır. 6 yaş gruplarında yabancı dil programı Çift Dilli (Bilingual) Eğitim Programı şeklinde uygulanır. Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler.

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur. Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Fen – Doğa Çalışmaları

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, laboratuvar öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur.

Yaratıcı Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Görsel Sanatlar

Çocuklar el sanatları çalışmaları ile iç ve dış dünyaları arasında kurdukları bağları, çeşitli resim çalışmaları ve el işleri ile ifade ederler. Okulumuzun sanat atölyesinde yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.

Satranç

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Geleneksel Çocuk Oyunları

Günümüzde geleneksel çocuk oyunlarının gittikçe az oynanıyor olması ve bunun yanında bilgisayar oyunlarına ilginin gün geçtikçe artması nedeniyle kendi kültürümüzde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş birçok eski çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları hedeflenmektedir.

Akıl Oyunları

Anabilim Eğitim Kurumları program geliştirme danışmanı Dr. Özgür Şimşek’in, ile birlikte özgün olarak geliştirdiği Düşünme Becerileri Programı kapsamında anaokullarımızda 5-6 yaş gruplarımızda haftada 1 saat Akıl Oyunları dersi yapılır.

Yapılan bu çalışmalar amacı aşağıda belirtilen becerilerin gelişmesini sağlamaktadır;

Dikkat/konsantrasyon, algılama
Hafıza/hatırlama
Görsel algı
Akıl yürütme - mantıksal bağ kurma
Karşılaştırma yapma
Farklı bakış açısı kazanma
Hızlı ve doğru karar verme
Takım halinde çalışma
Problem çözme becerileri